Làm sao để đoạn trừ tội chướng PDF In E-mail
Đăng bởi Tuệ Minh   

Phật A Di ĐàHỏi: Theo lời Phật dạy, siêng năng khổ hạnh, ngày đêm sáu thời, lễ lạy, niệm Phật, kinh hành, quán tưởng, tụng kinh, nghiêm trì giới luật, nhàm chán sinh tử, sợ khổ ác đạo, tu tập như vậy trọn đời, nguyện sinh về tịnh độ của Phật A Di Đà, nhưng lại sợ rằng tội chướng chưa hết, tập khí vẫn còn, có thể chướng ngại việc vãng sinh, làm sao để đoạn trừ nỗi lo sợ này. Xin đem kinh Phật dẫn chứng, chỉ cho phương pháp trừ diệt.

Đáp: Y vào kinh Phật để trả lời. Như trong Quán Phật Tam Muội Hải Kinh có nói: “Phật bảo phụ vương và mọi người: “Đời quá khứ có Phật hiệu Không Vương. Trong thời tượng pháp có bốn vị tỳ kheo phá giới phạm trọng. Khi ấy, trong đêm tối đức Phật hiện ra trên không trung, nói với bốn tỳ kheo rằng: “Các ông phạm giới trọng, không thể cứu vớt được. Nếu muốn diệt tội, phải vào tháp Phật, quán sát hình tượng của ta, chí tâm sám hối, thì mới có thể trừ diệt tội này. Lúc đó, bốn tỳ kheo nghe xong, buông bỏ mọi sự, một lòng tuân hành, vào trong tháp Phật, đến trước hình tượng, thành khẩn phủ phục sám hối, gào khóc bi ai, ngày đêm không ngừng, cho đến trọn đời. Sau khi mệnh chung lại sinh về cõi Phật Không Vương.” Nay đem kinh này làm bằng chứng, hành giả nếu muốn sám hối, cũng nên y theo lời dạy của kinh này. Phật bảo: “Sau khi ta diệt độ, các đệ tử của ta phải nên tránh xa điều ác, lìa bỏ thị phi. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời để một phần thời gian ngắn, chừng trong khoảnh khắc, quán tưởng tướng bạch hào. Dù chưa thành tựu, người ấy cũng đã trừ được chín mươi sáu ức na do tha hằng hà sa vi trần số kiếp tội chướng sinh tử. Nếu lại có người, nghe được pháp tu quán tưởng bạch hào này, sinh lòng vui mừng tin tưởng, không chút nghi ngờ, người đó cũng đã diệt được tám mươi ức kiếp tội chướng sinh tử. Nếu có các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di phạm bốn tội trọng, hoặc phạm mười điều ác, hoặc phạm năm tội nghịch, hoặc phạm tội phỉ báng Đại thừa, những người như vậy, nếu có thể sám hối, ngày đêm sáu thời, thân tâm thành khẩn, năm vóc gieo xuống đất, gào thét lăn lộn, nước mắt đầm đìa, chắp tay hướng về tôn tượng của Phật, quán tưởng tướng bạch hào giữa chặng mày, từ một cho đến bảy ngày, thì bốn tội nặng vừa nói, sẽ giảm rất nhiều. Người nào quán tướng bạch hào không thành, cần phải vào trong tháp Phật, một ngày cho đến ba ngày, chắp tay khẩn thiết sám hối. Lại như, có người nghe thoáng qua pháp tu quán bạch hào tướng này, cũng trừ được ba kiếp tội chướng sinh tử.” Đức Phật bảo phụ vương và ngài A Nan: “Ta nay vì tất cả đại chúng mà hiện thân tướng quang minh, nếu người nào tâm bất thiện, hoặc hủy phạm giới cấm, sẽ thấy thân tướng khác nhau.” Lúc đó, năm trăm người dòng họ Thích, thấy thân Phật màu xám như tro, một ngàn tỳ kheo thấy thân Phật màu như đất đỏ, mười sáu ưu bà tắc, hai mươi bốn ưu bà di thấy thân Phật màu đen như mực, còn các tỳ kheo ni thì thấy thân Phật màu bạc. Khi ấy, đại chúng đồng bạch Phật rằng: “Chúng con hôm nay không thấy hình tướng vi diệu của Phật.” Nói rồi bèn tự vò đầu bứt tóc, năm vóc phủ phục xuống đất, gào khóc kêu la, lăn lộn trên mặt đất. Phật bảo: “Như Lai ra đời chính là vì muốn trừ diệt tội lỗi cho các người. Các người phải nên xưng niệm danh hiệu của bảy đức Phật quá khứ, cung kính đảnh lễ, phát lộ tất cả tội lỗi đã tạo trong đời quá khứ. Các người phải nên đến trước đại tăng phát lộ tất cả tội lỗi, tuân theo lời Phật dạy. Ở trước chư Phật cúi đầu đảnh lễ chí thành khẩn thiết sám hối, sau khi đã sám hối xong, tâm nhãn sẽ được khai mở, thấy được thân Phật, trong lòng sẽ rất vui mừng.” Phật bảo các tỳ kheo: “Các ông trong vô lượng kiếp trong đời quá khứ, tà kiến điên đảo, nghi ngờ sư trưởng, phá giới phạm trai, ngang nhiên tiêu dùng của tín thí, do nhân duyên này đọa vào ngạ quỷ, địa ngục tám vạn năm thọ khổ, sau đó tuy ra khỏi, nhưng trong vô lượng đời không thấy được chư Phật mà chỉ nghe được danh hiệu của các ngài. Hiện nay thấy được thân Phật màu đất đỏ, chiều cao năm xích .” Sau khi đức Phật nói lời ấy xong, một ngàn tỳ kheo cùng mọi người hướng về đức Phật sám hối, năm vóc sát đất, thành khẩn tha thiết, than thở khóc lóc, âm thanh vang động, giống như gió mạnh thổi tan mây mù, thấy được thân tướng của Phật. Sau khi thấy được thân Phật, các vị tỳ kheo vui mừng, phát Bồ đề tâm. Đức Phật bảo phụ vương: “Một ngàn tỳ kheo này, ân cần cầu pháp, tâm không nhàm mỏi.” Đức Phật bèn thọ ký cho họ trong tương lai thành Phật, đồng tên là Quang Chiếu Như Lai.” Phương pháp sám hối vừa trình bày ở trên là trích từ trong quyển hai và quyển ba của Quán Phật Tam Muội Hải Kinh.

Trong phẩm mười hai, Mật Hạnh, quyển thứ mười của Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh, đức Phật bảo A Nan: “Chúng sinh đời vị lai, người nào đắc được Niệm Phật Tam Muội, hoặc đắc được Quán Phật Tam Muội, hoặc đắc được Chư Phật Hiện Tiền Tam Muội, nên bảo người ấy phải cẩn thận giữ gìn thân, khẩu, ý, đừng khởi tà mệnh, đừng sinh tâm cống cao. Nếu khởi tà mệnh, hoặc sinh tâm cống cao, nên biết người đó là kẻ tăng thượng mạn, phá diệt Phật pháp, làm cho nhiều chúng sinh khởi tâm bất thiện, phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn, hiện dị tướng để mê hoặc quần chúng, là bạn của ma. Những kẻ ác đó, tuy cũng niệm Phật, nhưng đã mất mùi vị cam lộ. Người này do vì cống cao cho nên sinh vào nơi nào, thân thể cũng đều thấp lùn, giòng dõi hạ tiện, bần cùng khổ sở, đầy dẫy ác nghiệp đeo đuổi bên mình. Vì thế phải nên đề phòng những sự ác như vậy không cho sinh khởi. Nếu sinh khởi những tà nghiệp như vậy, chúng sẽ bại hoại thiện căn, giống như voi điên hủy hoại ao sen.” Phật bảo A Nan: “Người tu pháp niệm Phật, phải tự gìn giữ, không nên phóng dật. Người tu pháp Niệm Phật Tam Muội, nếu không giữ gìn tâm ý, khởi tâm cống cao, gió ác của tà mệnh, thổi bừng lửa kiêu mạn, sẽ thiêu hủy tất cả thiện pháp. Thiện pháp tức là tất cả vô lượng thiền định. Các pháp niệm Phật đều từ tâm tưởng sinh khởi, gọi là tạng công đức.” Phật bảo A Nan: “Kinh này tên là Hệ Tưởng Bất Động, còn có tên là Quán Phật Bạch Hào Tướng, nên như thế mà thọ trì, lại còn có tên là Nghịch Thuận Quán Như Lai Thân Phần, lại còn có tên là Phân Biệt Thân Như Lai Từng Lỗ Chân Lông, lại còn có tên là Quán Tam Thập Nhị Tướng Bát Thập Tùy Hình Hảo Chư Trí Tuệ Quang Minh, lại còn có tên là Quán Phật Tam Muội Hải, lại có tên là Niệm Phật Tam Muội Môn, lại có tên là Chư Phật Diệu Hoa Trang Nghiêm Sắc Thân Kinh. Ông nên khéo thọ trì, cẩn thận đừng quên.”  Lại như Đại Tập Kinh Tế Long Phẩm nói: “Lúc bấy giờ Sa Già La Long Vương thỉnh Phật vào cung cúng dường, đức Phật nhận lời. Sau khi thọ trai xong, Đại long vương thỉnh Phật thuyết pháp. Khi ấy thái tử của long vương tên Hoa Diện, đi đến trước Phật, cúi đầu đảnh lễ, bùi ngùi sám hối, bạch rằng không biết quá khứ đã tạo những ác nghiệp gì mà nay phải sinh vào loài rồng.” Dùng kinh này làm chứng cớ, nên biết, đây cũng là một phương pháp chí thành sám hối.

Trong tất cả kinh điển, đều có dẫn chứng đoạn văn này, không thể ghi hết. Nay sao chép sơ lược từ ba bộ kinh, để cho người sau xem thấy mà tu học, ngoại trừ những kẻ không tha thiết. Mọi người đều biết rõ đức Phật không bao giờ nói lời hư vọng. Như trong Mộc Hoạn Kinh nói: “Lúc bấy giờ, vua nước Nan Đà tên Ba Lưu Ly, sai sứ giả đến nơi đức Phật, đảnh lễ chân Phật xong bèn bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Nước chúng con bé nhỏ, mỗi năm thường bị giặc cướp, sinh hoạt mắc mỏ, bệnh dịch lan tràn, nhân dân khốn khổ, con thường ăn ngủ không yên. Pháp tạng của đức Như Lai quảng đại thâm sâu, con bận rộn nhiều công vụ, không có thì giời tu hành, xin nguyện đức Thế Tôn, nhỏ lòng từ bi, dạy cho con pháp cần yếu, để con ngày đêm dễ bề tu hành.  Trong đời mai sau, lìa xa khổ não.” Phật bảo sứ giả: “Ông về nói lại với nhà vua, nếu muốn diệt trừ phiền não chướng, báo chướng, nên làm một xâu chuỗi một trăm lẻ tám hạt, mang theo bên mình, hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, thường phải chí tâm chuyên nhất, xưng niệm Phật, Pháp, Tăng, hoặc niệm một chuỗi, mười chuỗi, hai chục, một trăm, một ngàn chuỗi, nhẫn đến trăm ngàn vạn. Nếu có thể thật lòng niệm đủ hai mươi vạn chuỗi, thân tâm không loạn, sau khi mệnh chung, sẽ được sanh về cõi trời Diệm Ma, y thực tự nhiên, thường được an lạc, đoạn trừ được một trăm lẻ tám kiết phược. Ngược dòng sinh tử, quy hướng Niết bàn, được quả Vô thượng.” Sứ giả hồi cung khải tấu nhà vua, nhà vua nghe xong lòng rất vui mừng, bèn từ xa cúi đầu lễ tạ Phật, bạch rằng: “Con xin đảnh lễ phụng hành lời Phật dạy.” Bèn ra lệnh cho quần thần chế tạo một ngàn xâu chuỗi hạt, phát cho lục thân hoàng tộc, mỗi người một xâu. Nhà vua thường dùng chuỗi tụng niệm. Tuy bận việc quân hành, nhưng cũng không bao giờ bỏ phế. Lại thường suy ngẫm: “Lòng từ bi của đức Thế Tôn phổ cập đến muôn loài. Nếu như việc tu tập của con chắc chắc sẽ được thoát khỏi biển khổ triền miên, xin đức Thế Tôn hiện thân thuyết pháp cho con nghe.” Nhà vua ba ngày ba đêm không ăn không uống, đem lòng chí thành khẩn thiết cầu xin, đức Phật cùng các thánh chúng bèn hiện thân đến trong cung nói pháp cho nhà vua.” Đoạn kinh văn này chứng minh rằng tâm của nhà vua chân thực, niệm niệm trừ diệt được tội chướng, đức Phật biết tội của nhà vua đã được trừ diệt, bèn theo lời khẩn cầu hiện thân cho thấy.

Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn
Đời Đường, Tỳ kheo Thiện Đạo tập ký
Dịch Việt: Tỳ kheo Thích Hoằng Đạo